Gå till innehåll
eFyss logotype

SLE

Indikation

Vid SLE med ingen till måttlig sjukdomsaktivitet och ingen till liten organskada, är fysisk aktivitet indicerat i kombination med farmakologisk behandling, solskydd, rökfrihet och hälsosamma matvanor.

Effekter av fysisk aktivitet

Personer med ingen till måttlig sjukdomsaktivitet och ingen eller liten organskada bör rekommenderas aerob fysisk aktivitet för att minska sjukdomsrelaterad trötthet (fatigue) (++) och depressiva symtom (++) samt förbättra kondition (+++).

Aerob fysisk aktivitet

Intensitet

Duration

Frekvens dagar / vecka

Måttlig och hög kombinerat

Minst 90 minuter/vecka,
t ex 30 minuter/tillfälle

2—3

Muskelstärkande fysisk aktivitet

Antal övningar

Repetitioner

Set

Frekvens dagar / vecka

Evidens otillräcklig
Kompletterande fysisk aktivitet
Komplettera med muskelstärkande fysisk aktivitet enligt de allmänna rekommendationerna om hälsotillståndet tillåter.

Diagnosspecifika råd

 • Den fysiska aktiviteten bör utformas individuellt. Den bör initialt vara handledd och vid behov övervakad av medicinskt utbildad personal, såsom fysioterapeut. Detta är speciellt viktigt för de som nyligen diagnostiserats med SLE, de som har pågående skov, de med hjärt-kärlsjukdom, lungmanifestationer eller andra allvarliga organkomplikationer samt de med svåra ledmanifestationer och/eller manifest osteoporos.
 • Fysisk träning bör utföras regelbundet utom vid svåra skov och när sjukdomen och/eller behandlingen inte tillåter det.
 • Intensitet och duration av träningen bör ökas gradvis och anpassas till individens hälsotillstånd.
 • Om smärta kvarstår mer än 24 timmar efter fysisk aktivitet bör belastningen ändras.
 • Utvärdering av fysisk aktivitet bör göras minst en gång om året. För att anpassa träningsdosen bör kondition och muskelstyrka bedömas några gånger per år.
 • Vid injektioner av kortison i viktbärande leder bör träning undvikas under ett dygn.
 • Bra skor, fotinlägg, fotleds- och knäskydd kan minska risken för skador.

Risker och samsjuklighet

 • Vid SLE finns ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Den som ger råd om fysisk aktivitet gör en individuell riskbedömning innan behandling med fysisk aktivitet inleds. Detta inkluderar även beaktande av eventuella kontraindikationer. Samtidig hjärt-kärlsjukdom ska dessutom vara optimalt behandlad.

Se FYSS-kapitel Riskbedömning vid fysisk aktivitet. Pdf, 136.7 kB.

 • Relativa kontraindikationer är associerade tillstånd som arytmier, hjärtsvikt, perikardit, lungfibros, pulmonell arteriell hypertension, pleurit, vaskulit, njurengagemang samt smärtsamma och svårläkta sår där träningen bör övervakas av fysioterapeut.
 • Vid SLE föreligger även ökad risk för osteoporos, vilket ökar risken för frakturer vid fall. Särskild uppmärksamhet och försiktighet gäller personer som fått hög dos och/eller långvarig peroral kortisonbehandling. Samtidigt är det viktigt att utföra träning som belastar skelettet. Fördelarna med fysisk aktivitet kan trots allt överväga riskerna vid kortisonbehandling.
 • Efter en ledplastikoperation bör försiktighet iakttas och initialt bör ett individuellt anpassat fysiskt träningsprogram läggas upp.
 • Det är inte känt hur aerob fysisk aktivitet på hög till mycket hög intensitet och muskelstärkande fysisk aktivitet med höga belastningar påverkar personer med SLE.

Interaktion med läkemedel

Vid skov behandlas symtom, beroende på typ och grad av organengagemang, ofta med kortison. På grund av biverkningar vid kortisonbehandling kombineras den vanligtvis med immundämpande läkemedel. Om kortisonbehandling se även Risker och samsjuklighet och Diagnosspecifika råd.

Bedöma och utvärdera

Förslag på instrument för att bedöma och utvärdera effekter av fysisk aktivitet vid SLE

Fysisk aktivitet

 • Aktivitetsminuter
 • Rörelsemätare

Fysisk kapacitet/fysisk funktion

Konditionstest

 • Rating of Perceived Capacity scale (RPC-skalan)
 • Gångtest (6 eller12 minuter) eller gångband
 • Cykeltest (Åstrand eller Ekblom-Bak)
 • Steptest

Funktionella test

 • Sit-to-stand test (30 eller 60 sekunder)
 • RM-test

Sjukdomsspecifika mått

Sjukdomsrelaterad trötthet

 • Fatigue Severity Scale (FSS)
 • Functional Assessment of Chronic Illness Therapy (FACIT-Fatigue)
 • Multidimensional Assessment of Fatigue (MAF)

Symtom på depression

 • Beck depression inventory (BDI)
 • Hospital and Anxiety Scale (HADS)

Livskvalitet

 • EQ-5D
 • SF-36
 • Lupus Erythematosus Quality of Life Questionnaire (Lupus QoL)

Se även FYSS-kapitel Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet Pdf, 1.1 MB..

Verkningsmekanismer

Effekter av fysisk aktivitet vid SLE kan troligen relateras till:

 • minskad systemisk inflammation
 • förbättrad endotelfunktion
 • ökad insulinkänslighet
 • ökad submaximal och maximal hjärtfrekvens troligen genom minskad kronotrop insufficiens
 • snabbare återhämtning av hjärtfrekvens efter fysisk ansträngning.

Många av effekterna bidrar till en förbättrad kardiovaskulär riskprofil.