Gå till innehåll
eFyss logotype

Reumatoid artrit

Indikation

Vid reumatoid artrit är fysisk aktivitet indicerat i kombination med farmakologisk behandling. Rökfrihet och hälsosamma matvanor är också indicerat.

Effekter av fysisk aktivitet

Personer med reumatoid artrit som har låg till måttlig sjukdomsgrad bör i första hand rekommenderas aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet för att minska smärta och aktivitetsbegränsning (++) samt förbättra kondition och muskelstyrka (+++).

Alternativt kan enbart aerob fysisk aktivitet rekommenderas för att minska smärta och aktivitetsbegränsning (++) samt förbättra kondition (+++).

Alternativt kan enbart muskelstärkande fysisk aktivitet rekommenderas för att minska smärta och aktivitetsbegränsningar (++) samt förbättra muskelstyrka (++).

Aerob fysisk aktivitet

Intensitet

Duration

Frekvens dagar / vecka

Måttlig och hög kombinerat

180 minuter/vecka,
t ex 30—60 minuter/tillfälle

2—3

eller

Om enbart aerob fysisk aktivitet rekommenderas bör dosen vara 30—75 minuter/tillfälle 3 dagar/vecka

Muskelstärkande fysisk aktivitet

Antal övningar

Repetitioner

Set

Frekvens dagar / vecka

8—10

8—12

2—3

2—3

Kompletterande fysisk aktivitet

Den i första hand rekommenderade fysisk aktiviteten vid reumatoid artrit uppfyller de allmänna rekommendationerna.

Diagnosspecifika råd

 • Den fysiska aktiviteten bör utformas individuellt och initialt vara handledd av fysioterapeut.
 • Belastningen bör initialt vara låg och därefter öka gradvis under minst 2–3 veckor tills hög intensitet uppnåtts.
 • Aerob fysisk aktivitet kan genomföras på land eller i vatten.
 • Den fysiska aktiviteten ska anpassas till förändringar i sjukdomsaktiviteten. Om smärta kvarstår mer än 24 timmar efter träning bör belastningen sänkas temporärt.
 • Vid smärta och felställningar kan handledsortoser, specialanpassade skor och skoinlägg behövas.
 • Det är viktigt att samtliga leder rörlighetstränas flera gånger per vecka.
 • Det finns inget som tyder på att fysisk aktivitet upp till 75–90 minuter per tillfälle skulle vara skadlig för de med låg till måttlig sjukdomsgrad.
 • I samband med kortisonbehandling rekommenderas försiktighet med extrem dosering av fysisk aktivitet, såsom kraftiga vertikala stötar vid hopp eller stor ryggflexion vid sit-ups.
 • Livslång fysisk aktivitet rekommenderas för att motverka försämring av fysisk funktion.

Risker och samsjuklighet

 • För personer med destruktion i stora leder kan fysisk aktivitet på hög intensitet öka risken för leddestruktion. Personer som genomgått ledplastik bör undvika alltför höga belastningar vid muskelstärkande fysisk aktivitet. Inför och efter ledplastikoperationer är fysisk aktivitet som regel bra för att bibehålla muskelfunktion och rörlighet.
 • Vid reumatoid artrit föreligger ökad risk för osteoporos, vilket ökar risken för frakturer vid fall. Särskild uppmärksamhet och försiktighet gäller personer som fått hög dos och/eller långvarig peroral kortisonbehandling. Samtidigt är det viktigt att utföra övningar som belastar skelettet. Fördelarna med fysisk aktivitet överväger oftast riskerna vid kortisonbehandling.
 • Vid reumatoid artrit finns en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Den som ger råd om fysisk aktivitet gör en individuell riskbedömning innan behandling med fysisk aktivitet inleds. Detta inkluderar även beaktande av eventuella kontraindikationer. Samtidig hjärt-kärlsjukdom ska dessutom vara optimalt behandlad.

Se FYSS-kapitel Riskbedömning vid fysisk aktivitet. Pdf, 136.7 kB.

Interaktion med läkemedel

Det finns inga restriktioner för fysisk aktivitet på grund av pågående behandling med syntetiska, biologiska eller målinriktade syntetiska sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Angående långvarig kortisonbehandling, se Risker och samsjuklighet.

Bedöma och utvärdera

Förslag på instrument för att bedöma och utvärdera effekter av fysisk aktivitet vid reumatoid artrit.

Fysisk aktivitet

 • Aktivitetsminuter
 • Rörelsemätare

Fysisk kapacitet/fysisk funktion

Konditionstest

 • Gångtest (6 eller12 minuter)
 • Cykeltest (Åstrand eller Ekblom-Bak)

Styrketest

Funktionella test

 • Sit to stand (60 sekunder)

Sjukdomsspecifika mått

Aktivitetsbegränsningar

 • Health Assessment Questionnaire (HAQ)

Smärta

 • Visual analog scale (VAS)
 • Numerisk skattningsskala (NRS)

Livskvalitet

 • RAND-36
 • Global skattning av hälsa på VAS

Se även FYSS-kapitel Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet Pdf, 1.1 MB..

Verkningsmekanismer

Effekter av fysisk aktivitet vid reumatoid artrit kan relateras till:

 • stärkt immunförsvar
 • möjlig aktivering av det parasympatiska nervsystemet som kan ha anti-inflammatorisk effekt
 • ökad muskelmassa som kan motverka RA-kakexi (avmagring och förlust av muskelmassa)
 • smärtlindring genom ökad frisättning av endorfin, serotonin och noradrenalin i centrala nervsystemet
 • smärtlindring genom gate control (ökad aktivitet i icke-smärtledande sensoriska fibrer)
 • minskning av kardiovaskulära riskfaktorer.