Gå till innehåll
eFyss logotype

Parkinsons sjukdom

Indikation

Vid Parkinsons sjukdom är fysisk aktivitet och farmakologisk behandling indicerat. Även hälsosamma levnadsvanor och träning med logoped och/eller arbetsterapeut är indicerat.

Effekter av fysisk aktivitet

Personer med Parkinsons sjukdom bör rekommenderas aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet för att förbättra motoriska symtom (++), gångsträcka (++ till ++++), kondition (+++) och muskelstyrka (++++). Speciellt viktigt är att inkludera gång och balansträning för att förbättra motoriska symtom, gånghastighet och balans samt minska fallrisk (+++).

Aerob fysisk aktivitet

Intensitet

Duration minuter / vecka

Frekvens dagar / vecka

Måttlig

Minst 150

3—7

eller

Hög

Minst 75

3—5

eller

Kombinerad måttlig och hög intensitet i minst 90 minuter/vecka, t ex 30 minuter, 3 dagar/vecka

Muskelstärkande fysisk aktivitet

Antal övningar

Repetitioner

Set

Frekvens dagar / vecka

Anpassas efter behov och förutsättningar

8—15

1—3

2—3

Gång -och balansträning

Intensitet

Duration

Frekvens dagar / vecka

Individanpassad med gradvis ökad komplexitet

50—60 minuter per tillfälle

3 dagar/vecka i minst 8—12 veckor

Gång och balansträning kan också inkludera muskelstärkande aktivitet och/eller rörlighetsträning.

Kompletterande fysisk aktivitet

Rekommenderad fysisk aktivitet vid Parkinsons sjukdom uppfyller de allmänna rekommendationerna.

Diagnosspecifika råd

 • Den fysiska aktiviteten bör utformas individuellt av fysioterapeut och träningen kan med fördel vara övervakad.
 • Den fysiska aktiviteten bör ske i så kallad “on-fas”, det vill säga då medicineringen har god effekt på motoriska symtom.
 • Progression av den aeroba och muskelstärkande fysiska aktiviteten bör ske gradvis och anpassas till individens funktionsnivå.
 • Anpassas till individens funktionsnivå.
 • Den fysiska aktiviteten bör inkludera multikomponent träning med funktionella övningar och utmanande balansträning.
 • Lämpliga former av fysisk aktivitet för att förbättra motoriska symtom, utöver gång- och balansträning, är stavgång, dans, tai chi och qigong.
 • Farmakologisk behandling leder initialt och under flera år till symtomfrihet/lindring vilket möjliggör fysisk aktivitet utan inskränkning.
 • Utöver motoriska symtom kan låg självtillit och icke-motoriska symtom som apati och sjukdomsrelaterad trötthet (fatigue) , vara hinder för fysisk aktivitet.

Risker och samsjuklighet

Vid Parkinsons sjukdom finns en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Den som ger råd om fysisk aktivitet gör en individuell riskbedömning innan behandling med fysisk aktivitet inleds. Detta inkluderar även beaktande av eventuella kontraindikationer. Samtidig hjärt-kärlsjukdom ska dessutom vara optimalt behandlad.

Se FYSS-kapitel Riskbedömning vid fysisk aktivitet. Pdf, 136.7 kB.

Interaktion med läkemedel

Symtomfrihet uppnås oftast under de första åren med läkemedelsbehandling, vilket möjliggör fysisk aktivitet utan inskränkning.

Bedöma och utvärdera

Förslag på instrument för att bedöma och utvärdera effekter av fysisk aktivitet vid Parkinsons sjukdom.

Fysisk aktivitet:

 • Aktivitetsminuter
 • Physical activity scale for elderly (PASE)
 • Rörelsemätare

Fysisk kapacitet/fysisk funktion

Konditionstest

 • Gångtest (6 eller 12 minuter)

Funktionella test

 • Chair Stand test (5 gånger)
 • 10-meters gångtest
 • Functional Gait Assessment
 • Mini Balance Evaluation Systems test (Mini-BESTest)
 • Timed-up-and-go (TUG)

Sjukdomsspecifika mått

 • Motorisk del av Unified Parkinson's Disease Rating Scale (MDS-UPDRS)

Livskvalitet

 • RAND-36
 • EQ-5D

Se även FYSS-kapitel Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet. Pdf, 1.1 MB.

Verkningsmekanismer

Effekter av fysisk aktivitet vid Parkinsons sjukdom kan troligen relateras till:

 • ökning av proteiner som agerar som nervtillväxtfaktorer
 • förbättrad funktion i lillhjärnan efter balansträning.