Gå till innehåll
eFyss logotype

Multipel skleros (MS)

Indikation

Vid lindrig till måttlig multipel skleros är fysisk aktivitet indicerat i kombination med farmakologisk behandling. Rökfrihet och hälsosamma matvanor är också indicerat.

Effekter av fysisk aktivitet

Personer med lindrig till måttlig multipel skleros bör rekommenderas aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet för att minska sjukdomsrelaterad trötthet (fatigue) (+++) och depressiva symtom (++) samt förbättra balans (++), gångsträcka och gånghastighet (+++), livskvalitet (++), kondition (+++) och muskelstyrka (+++).

Aerob fysisk aktivitet

Intensitet

Duration minuter / vecka

Frekvens dagar / vecka

MåttligMinst 150

3—7

eller

HögMinst 75

3—5

eller

Kombinerad måttlig och hög intensitet i minst 90 minuter/vecka, t ex 30 minuter, 3 dagar/vecka

Muskelstärkande fysisk aktivitet

Antal övningar

Repetitioner

Set

Frekvens dagar / vecka

8—10

8—12

1—3

2—3

Kompletterande fysisk aktivitet
Rekommenderad fysisk aktivitet vid lindrig till måttlig multipel skleros uppfyller de allmänna rekommendationerna.

Diagnosspecifika råd

 • Den fysiska aktiviteten bör utformas individuellt av fysioterapeut.
 • Under aktiva skov avråds från fysisk aktivitet på hög intensitet.
 • Vid värmeintolerans rekommenderas fysisk aktivitet i intervallform eller i sval väderlek/omgivning.
 • Fysisk aktivitet som belastar skelettet och förbättrar balansen är viktigt då personer med multipel skleros har nedsatt balans och ökad risk för fall.
 • Livslång träning rekommenderas för att bibehålla fysisk funktion.

Risker och samsjuklighet

 • Personer med multipel skleros har ökad risk för fallolyckor till följd av nedsatt balans.
 • Vid multipel skleros föreligger ökad risk för osteoporos, vilket ökar risken för frakturer vid fall. Särskild uppmärksamhet och försiktighet gäller personer som fått hög dos och/eller långvarig peroral kortisonbehandling. Samtidigt är det viktigt att utföra fysisk aktivitet som belastar skelettet.
 • Vid multipel skleros föreligger även ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Den som ger råd om fysisk aktivitet gör en individuell riskbedömning innan behandling med fysisk aktivitet inleds. Detta inkluderar även beaktande av eventuella kontraindikationer. Samtidig hjärt-kärlsjukdom ska dessutom vara optimalt behandlad.

Se FYSS-kapitel Riskbedömning vid fysisk aktivitet. Pdf, 136.7 kB.

Interaktion med läkemedel

Akuta skov kan behandlas med intravenösa pulskurer (korta upprepade kurer) med kortison för att påskynda återhämtning av funktionen. Pulskurer med kortison bedöms ha mindre risk för skador på skelett, muskler och muskelfästen än långvarig kontinuerlig tablettbehandling med kortison, vilket generellt bör undvikas vid multipel skleros.

Bromsmedicinering med interferonpreparat kan ge övergående influensaliknande biverkningar, vilket kan försvåra träning. Det föreligger dock inga uppenbart negativa interaktioner mellan någon bromsmedicinering och fysisk träning.

Bedöma och utvärdera

Förslag på instrument för att bedöma och utvärdera effekter av fysisk aktivitet vid multipel skleros.

Fysisk aktivitet

 • Aktivitetsminuter
 • Rörelsemätare

Fysisk kapacitet/fysisk funktion

Konditionstest

 • Cykeltest (Åstrand eller Ekblom-Bak)

Styrketest

Funktionella test

 • Sit to stand test (30 sekunder)
 • Mini Balance Evaluation Systems Test (Mini-BESTest)
 • 10-meters gångtest
 • Gångtest (6 minuter)

Sjukdomsspecifika mått

Sjukdomsrelaterad trötthet

 • Fatigue Severity Scale (FSS)
 • Fatigueskala för motorik och kognitiva funktioner (FSMC)

Livskvalitet

 • Multiple Sclerosis Impact Scale-29 (MSIS-29)
 • RAND-36

Se även FYSS-kapitel Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet Pdf, 1.1 MB..

Verkningsmekanismer

Mekanismerna som ligger bakom effekterna av fysisk aktivitet vid multipel skleros är oklara. De positiva träningseffekterna skulle dock kunna relateras till frisättning av anti-inflammatoriska signalämnen från arbetande muskulatur (myokiner) och till positiva effekter i nervsystemet, till exempel via ökade nivåer av nervtillväxtfaktorn BDNF som kan stimulera nybildning av kopplingar mellan nervceller.