Gå till innehåll
eFyss logotype

Fibromyalgi

Indikation

Vid fibromyalgi är fysisk aktivitet indicerat tillsammans med hälsosamma matvanor och rökfrihet. Detta kan också kombineras med kognitiv beteendeterapi (KBT) och/eller farmakologisk behandling. Interprofessionella insatser rekommenderas.

Effekter av fysisk aktivitet

Personer med fibromyalgi bör rekommenderas aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet för att minska smärta och sjukdomsrelaterad trötthet (fatigue) (+++) samt förbättra livskvalitet (+++), muskelstyrka och fysisk funktion (+++).

Aerob fysisk aktivitet

Intensitet

Duration

Frekvens dagar / vecka

Måttlig

20–45 minuter/tillfälle

2—3

Om smärtan tillåter kan individen successivt öka intensitet över veckor till 16 på Borg RPE-skalan ®.

Hög

20–45 minuter/tillfälle

2—3

Muskelstärkande fysisk aktivitet

Antal övningar

Repetitioner

Set

Frekvens dagar / vecka

5—10

5—10

2—3

2—3

Om smärtan tillåter kan individen successivt öka motståndet med 3–4 veckors intervall för att uppnå:

5—10

5—10

2—3

2—3

Kompletterande fysisk aktivitet
Om rekommenderad fysisk aktivitet vid fibromyalgi inte uppfyller de allmänna rekommendationerna om fysisk aktivitet, komplettera med ytterligare aerob och muskelstärkande aktivitet om hälsotillståndet tillåter.

Diagnosspecifika råd

 • Den fysiska aktiviteten bör utformas individuellt och initialt vara ledarledd.
 • Personer med fibromyalgi, som även lider av nedstämdhet och ängslan, kan behöva återkommande stöd för att kunna öka sin fysiska aktivitet.
 • Personer med fibromyalgi behöver längre återhämtningstid jämfört med friska och därför bör fysisk aktivitet på måttlig till hög intensitet spridas över veckan.
 • Ökad kunskap om smärthantering kan bidra till att personer med fibromyalgi klarar sin fysiska aktivitet bättre.
 • Personer med fibromyalgi bör informeras om att tillfälligt ökad smärta kan förekomma initialt, innan kroppen har anpassat sig till den ökade fysiska aktiviteten.
 • Vid andra samtidiga muskuloskeletala besvär, till exempel artros, kan specifik fysioterapi vara indicerat före eller i samband med planerad fysisk aktivitet.
 • Personer med svår smärta, sjukdomsrelaterad trötthet eller nedsatt fysisk funktion bör starta med en låg dos som gradvis höjs i syfte att öka träningstoleransen. Vissa klarar ökad träningsdos redan efter 2–3 veckor, medan andra behöver 2–3 månader.
 • Rekommenderad aerob fysisk aktivitet om 20–45 minuter/dag kan vid behov delas upp i kortare pass.
 • Träning där kroppsvikten är avlastad, till exempel bassängträning eller stavgång kan underlätta genomförandet av träningen.
 • Svaga armmuskler är vanligt vid fibromyalgi, varför armträning över huvudet och excentrisk träning bör ske med försiktighet.

Risker och samsjuklighet

Vid fibromyalgi finns en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Den som ger råd om fysisk aktivitet gör en individuell riskbedömning innan behandling med fysisk aktivitet inleds. Detta inkluderar även beaktande av eventuella kontraindikationer.

Se FYSS-kapitel Riskbedömning vid fysisk aktivitet. Pdf, 136.7 kB.

Interaktion med läkemedel

Effekten av traditionella smärtlindrande läkemedel saknar evidens vid fibromyalgi och starka opioider bör undvikas helt eftersom de är berondeframkallande.
Vissa personer med fibromyalgi kan bli hjälpta av antidepressiva och antiepileptiska läkemedel. Se Depression i eFYSS för information om antidepresiva läkemedel. Vissa antiepilektiska läkemedel, till exempel gabapentin och pregabalin, har biverkningar som kan påverka träningsförmågan.

Bedöma och utvärdera

Förslag på instrument för att bedöma och utvärdera effekter av fysisk aktivitet vid fibromyalgi.

Fysisk aktivitet

 • Aktivitetsminuter
 • Rörelsemätare

Fysisk kapacitet/fysisk funktion

Konditionstest

 • Rating of Perceived Capacity scale (RPC-skalan)
 • Gångtest (6 eller 12 minuter)
 • Cykeltest (Åstrand eller Ekblom-Bak)

Styrketest

Funktionella test

 • Sit to stand test (60 sekunder)

Sjukdomsspecifika mått

Smärta och sjukdomsrelaterad trötthet

 • Visuell analog skala (VAS)

Livskvalitet

 • Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ)

Se även FYSS -kapitel Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet Pdf, 1.1 MB..

Verkningsmekanismer

Det är oklart vilka mekanismer som ligger bakom effekterna av fysisk aktivitet vid fibromyalgi. Smärtlindrande effekter efter träning skulle kunna relateras till förbättrad muskelmetabolism med mindre frisättning av smärtframkallande substanser.