Gå till innehåll
eFyss logotype

Depression

Indikation

Vid lindrig till måttlig depression är fysisk aktivitet indicerat som alternativ behandling till samtalsterapi och/eller farmakologisk behandling.

Vid svår depression är fysisk aktivitet indicerat i kombination med psykologisk behandling/psykoterapi och/eller farmakologisk behandling.

Rökfrihet, hälsosamma matvanor och försiktighet med alkohol är också indicerat vid depression.

Effekter av fysisk aktivitet

Personer med depression bör rekommenderas aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet för att minska depressiva symtom (+++) samt förbättra livskvalitet (++) och kondition (+++).

Aerob fysisk aktivitet

Intensitet

Duration minuter / vecka

Frekvens dagar / vecka

MåttligMinst 150

3—7

eller

Hög

Minst 75

3—5

eller

Kombinerad måttlig och hög intensitet i minst 90 minuter/vecka, t ex 30 minuter, 3 dagar/vecka

Muskelstärkande fysisk aktivitet

Antal övningar

Repetitioner

Set

Frekvens dagar / vecka

8—10

8—12

1—3

2—3

Kompletterande fysisk aktivitet
Rekommenderad fysisk aktivitet vid depression uppfyller de allmänna rekommendationerna.

Diagnosspecifika råd

 • Den fysiska aktiviteten bör initialt vara ledarledd och kan utformas individuellt eller som gruppträning.
 • Personer med depression, liksom personer med andra psykiatriska diagnoser, kan behöva mycket stöd for att ändra sitt fysiska aktivitetsbeteende.
 • Lämpliga former av fysisk aktivitet är promenader, löpning, cykling, motionsgymnastik, styrketräning, dans, simning och roddmaskin.

Risker och samsjuklighet

 • Vid depression föreligger ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Den som ger råd om fysisk aktivitet gör en individuell riskbedömning innan behandling med fysisk aktivitet inleds. Detta inkluderar även beaktande av eventuella kontraindikationer. Samtidig hjärt-kärlsjukdom ska dessutom vara optimalt behandlad.

Se FYSS-kapitel Riskbedömning vid fysisk aktivitet. Pdf, 136.7 kB.

 • Personer med depression och samtidig ätstörning bör avrådas från träning om inte tillräckligt näringsintag kan uppnås.

Interaktion med läkemedel

Äldre typer av antidepressiva läkemedel (tricykliska) kan ge biverkningar i form av ökad hjärtfrekvens, yrsel, muntorrhet och svettningar, vilket kan försvåra fysisk aktivitet.
Moderna antidepressiva läkemedel, till exempel SSRI-preparat (selektiva serotoninåterupptagshämmare) ger däremot få biverkningar som påverkar utövandet av fysisk aktivitet. Kombinationen av fysisk aktivitet och moderna antidepressiva läkemedel kan ge en synergieffekt, detta främst genom interaktionen mellan serotonin och nervtillväxtfaktorn BDNF som kan öka vid fysisk aktivitet.

Bedöma och utvärdera

Förslag på instrument för att bedöma och utvärdera effekter av fysisk aktivitet vid depression.

Fysisk aktivitet

 • Aktivitetsminuter
 • Rörelsemätare


Fysisk kapacitet/fysisk funktion

Konditionstest

 • Rating of Perceived Capacity scale (RPC-skalan)
 • Gångtest (6 eller 12 minuter)
 • Cykeltest (Åstrand eller Ekblom-Bak)

Styrketest

Sjukdomsspecifika mått

Skattningsskalor för depression, exempelvis:

 • Hamilton Depression Scale (HAM-D)
 • Montgomery Åsberg Depression Rating Score (MADRS)
 • Patient Health Questionniare (PHQ9)
 • Beck Depression Inventory (BDI)

Livskvalitet

 • RAND-36/SF-36
 • SF-12
 • EQ-5D-5L

Se även FYSS-kapitel Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet Pdf, 1.1 MB..

Verkningsmekanismer

Effekter av fysisk aktivitet vid depression kan troligen relateras till:

 • ökad utsöndring av neurotransmittorer som dopamin, noradrenalin, serotonin, endorfiner och nervtillväxt-faktorn BDNF. Sammantaget stimuleras nybildning av nervceller och synapser samt återuppbyggnad och aktivering av strukturer i hippocampus, samt i pann- och tinninglober
 • ökad blodförsörjning genom ökad kärlbildning i hjärnan
 • normalisering av kortisolhalter som innebär ökad motståndskraft mot stress
 • minskning av oxidativ stress och låggradig inflammation
 • frisättning av träningsutlösta cytokiner
 • förbättrad sömn, kondition, självkänsla, självförtroende, självbemästring och beteendeaktivering.