Gå till innehåll
eFyss logotype

Demens

Indikation

Vid demens är fysisk aktivitet indicerat som en central del av behandling och omsorg, genom att tillämpa en multifaktoriell och personcentrerad behandlingsstrategi. Vid vaskulär demens fokuserar behandlingen speciellt på riskfaktorer för kärlsjukdom, vilket inkluderar otillräcklig fysisk aktivitet.

Effekter av fysisk aktivitet

Personer med demens bör rekommenderas aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet för att bromsa försämring av kognitiva funktioner (++) och förbättra förmågan att utföra aktiviteter i dagliga livet (+).

Aerob fysisk aktivitet

Intensitet

Duration minuter / vecka

Frekvens dagar / vecka

MåttligMinst 150

3—7

eller

Hög

Minst 75

3—5

eller

Kombinerad måttlig och hög intensitet i minst 90 minuter/vecka, t ex 30 minuter, 3 dagar/vecka

Muskelstärkande fysisk aktivitet

Antal övningar

Repetitioner

Set

Frekvens dagar / vecka

8—10

8—12

1—3

2—3

Kompletterande fysisk aktivitet

Rekommenderad fysisk aktivitet vid demens uppfyller de allmänna rekommendationerna.

Diagnosspecifika råd

 • Den fysisk aktiviteten bör utformas individuellt och vara multikomponent, det vill säga bestå av en kombination av aerob och muskelstärkande aktivitet samt övningar för balans och rörlighet.
 • Personer med demens kan behöva stöd för att kunna delta i fysisk aktivitet och vara fysiskt aktiva i dagliga livet.
 • Smärta är vanligt hos äldre och kan vara svårt att diagnostisera eftersom symtomen inte alltid är typiska. Till exempel kan passivitet och brist på initiativförmåga vara tecken på smärta.
 • Fysisk aktivitet är speciellt viktigt för personer med nedsatt rörelseförmåga och de med stor fallrisk.

Risker och samsjuklighet

Vid demens finns en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Den som ger råd om fysisk aktivitet gör en individuell riskbedömning innan behandling med fysisk aktivitet inleds. Detta inkluderar även beaktande av eventuella kontraindikationer. Samtidig hjärt-kärlsjukdom ska dessutom vara optimalt behandlad.

Se FYSS-kapitel Riskbedömning vid fysisk aktivitet. Pdf, 136.7 kB.

Interaktion med läkemedel

Psykofarmaka kan ha sedativ verkan och leda till nedsatt fysisk aktivitet och ökad fallrisk. Exempel på sådana läkemedel är sömnmedel, bensodiazepiner, antipsykotika och vissa antidepressiva medel. Dessa läkemedel kan ge biverkningar i form av ortostatiskt blodtrycksfall vilket också kan öka fallrisken. Vid demens och samtidiga smärtor är det viktigt med adekvat smärtlindring för att underlätta fysisk aktivitet.

Bedöma och utvärdera

Förslag på instrument för att bedöma och utvärdera effekter av fysisk aktivitet vid demens.

Fysisk aktivitet

 • ­ Rörelsemätare

Fysisk kapacitet/fysisk funktion

Konditionstest

 • Gångtest (6 eller 12 minuter)

Funktionella test

 • Short Physical Performance Battery (SPPB)
 • Aktiviteter i dagliga livet (ADL) standardiserade frågeformulär

Sjukdomsspecifika mått

 • Mini Mental Status (MMS)
 • Montreal Cognitive Assessment (MoCa)

Livskvalitet

 • EQ-5D-5L

Se även FYSS-kapitel Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet. Pdf, 1.1 MB.

Verkningsmekanismer

Effekter av fysisk aktivitet vid demens kan relateras till:

 • påverkan på hjärnans struktur och funktion som kan motverka progressiv funktionsförlust i hippocampus
 • neurobiologiska mekanismer, såsom förändringar i transmittorsubstanser och ökning av nervtillväxtfaktorn BDNF
 • minskning av kardiovaskulära riskfaktorer.