Gå till innehåll
eFyss logotype

Cancer

Indikation

Före, under och efter cancerbehandling är fysisk aktivitet indicerat tillsammans med rökfrihet, hälsosamma matvanor och begränsad alkoholkonsumtion. Vid kronisk cancersjukdom eller i palliativt skede är fysisk aktivitet också indicerat.

Effekter av fysisk aktivitet

Personer med cancer bör rekommenderas aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet för att minska cancerrelaterad trötthet (fatigue) (+++) samt förbättra livskvalitet (+++), kondition (+++) och muskelstyrka (++).
För personer med bröst-, prostata och koloncancer är hög självrapporterad fysisk aktivitetsnivå associerad till förbättrad överlevnad (++).

Aerob fysisk aktivitet

Intensitet

Duration minuter / vecka

Frekvens dagar / vecka

Måttlig

Minst 150

3—7

eller

Hög

Minst 75

3—5

eller

Kombinerad måttlig och hög intensitet i minst 90 minuter/vecka, t ex 30 minuter, 3 dagar/vecka

Muskelstärkande fysisk aktivitet

Antal övningar

Repetitioner

Set

Frekvens dagar / vecka

8—10

8—12

1—3

2—3

Kompletterande fysisk aktivitet
Rekommenderad fysisk aktivitet vid cancer uppfyller de allmänna rekommendationerna.

Diagnosspecifika råd

 • Träningen bör utformas individuellt och initialt vara handledd av fysioterapeut.
 • Den fysiska aktiviteten bör anpassas till eventuella biverkningar av pågående cancerbehandling, återhämtning efter behandling, eventuell osteoporos samt till spridning av sjukdomen.
 • Biverkningar av cancerbehandlingen såsom cancerrelaterad trötthet, illamående och ledsmärta kan minskas med regelbunden fysisk aktivitet.
 • Fysisk aktivitet på hög intensitet bör ej utföras inom 24 timmar efter kemoterapi.
 • Fysisk aktivitet före kirurgisk cancerbehandling kan öka den fysiska funktionen och påskynda den postoperativa återhämtningen.

Risker och samsjuklighet

 • Pågående infektion är en absolut kontraindikation för all fysisk aktivitet på hög intensitet. Vid avsevärd infektionsrisk bör fysisk aktivitet på hög intensitet undvikas tills infektionsrisken minskat.
 • Vid kemoterapi bör fysisk aktivitet på hög intensitet undvikas under 24 timmar efter infusion.
 • Den som ger råd om fysisk aktivitet gör en individuell riskbedömning innan behandling med fysisk aktivitet inleds. Detta inkluderar även beaktande av eventuella kontraindikationer.

Se FYSS-kapitel Riskbedömning vid fysisk aktivitet. Pdf, 136.7 kB.

 • Vid cancersjukdom kan det finnas en ökad risk för läkemedelsinducerad osteoporos, vilket ökar risken för frakturer vid fall. Samtidigt är det viktigt att utföra fysisk aktivitet som belastar skelettet.

Interaktion med läkemedel

Inga interaktioner har påvisats mellan fysisk aktivitet och läkemedelsbehandling vid cancer. Upp till 50 procent av dem som behandlas med aromatashämmare mot bröstcancer drabbas av ledsmärta. Fysisk aktivitet kan lindra ledsmärtan.

Bedöma och utvärdera

Förslag på instrument för att bedöma och utvärdera effekter av fysisk aktivitet vid cancer.

Fysisk aktivitet

 • Aktivitetsminuter
 • Rörelsemätare

Fysisk kapacitet/fysisk funktion

Konditionstest

 • Rating of Perceived Capacity scale (RPC-skalan)
 • Gångtest (6 eller 12 minuter)
 • Cykeltest (Åstrand eller Ekblom-Bak)

Styrketest

Funktionella test

 • Sit to stand test (60 sekunder)

Sjukdomsspecifika mått

Sjukdomsrelaterad trötthet

 • Visuell analog skala (VAS)
 • The Multidimensional Fatigue Inventory (MFI-20)

Livskvalitet

 • European Organization for Research and Treatment of Cancer quality of life Questionnaire (EORTC QLQ C-30)

Se även FYSS-kapitel Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet Pdf, 1.1 MB..

Verkningsmekanismer

Effekter av fysisk aktivitet vid cancer kan relateras till:

 • påverkan på cirkulerande nivåer av könshormon, insulin och tillväxtfaktorn IGF-1
 • förbättrat immunförsvar, som är av stor betydelse för att hindra uppkomst och progression av cancersjukdom
 • normalisering av dysfunktionella blodkärl vilket hämmar tumörers tillväxt och bidrar till ett bättre svar på behandling
 • ökad viktkontroll, vilket kan påverka risk, återfall och överlevnad
 • förkortad tarmpassagetid, som minskar tarmväggens exponering för toxiska ämnen.