Gå till innehåll
eFyss logotype

Blodfettsrubbningar

Indikation

Vid blodfettsrubbningar utan andra riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom är fysisk aktivitet indicerat som förstahandsåtgärd tillsammans med rökfrihet och hälsosamma matvanor.

Vid blodfettsrubbningar i kombination med andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom är fysisk aktivitet indicerat tillsammans med rökfrihet, hälsosamma matvanor och farmakologisk behandling av kardiovaskulära riskfaktorer.

Vid kraftigt förhöjda blodfetter, till exempel vid familjär hyperkolesterolemi, rekommenderas behandling med statiner tillsammans med fysisk aktivitet, rökfrihet och hälsosamma matvanor.


Effekter av fysisk aktivitet

Personer med blodfettsrubbning bör rekommenderas aerob fysisk aktivitet för att normalisera blodfetterna (++ till +++).

Aerob fysisk aktivitet

Intensitet

Duration minuter / vecka

Frekvens dagar / vecka

Måttlig

Minst 150

3—7

eller

Hög

Minst 75

3—5

eller

Kombinerad måttlig och hög intensitet i minst 90 minuter/vecka, t ex 30 minuter, 3 dagar/vecka

Muskelstärkande fysisk aktivitet

Antal övningar

Repetitioner

Set

Frekvens dagar / vecka

Evidens saknas

Kompletterande fysisk aktivitet

Komplettera med muskelstärkande fysisk aktivitet enligt de allmänna rekommendationerna.

Diagnosspecifika råd

 • Den fysiska aktiviteten bör utformas individuellt.
 • En högre dos av fysisk aktivitet ger större effekt på blodfettsbalansen.
 • Vid familjära former av blodfettsrubbningar och vid etablerad aterosklerotisk sjukdom bör förändring av levnadsvanor alltid ske i kombination med farmakologisk behandling, där statiner är förstahandsval.

Risker och samsjuklighet

Höga blodfetter är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Den som ger råd om fysisk aktivitet gör en individuell riskbedömning innan behandling med fysisk aktivitet inleds. Detta inkluderar även beaktande av eventuella kontraindikationer. Samtidig hjärt-kärlsjukdom ska dessutom vara optimalt behandlad,

Se FYSS-kapitel Riskbedömning vid fysisk aktivitet. Pdf, 136.7 kB.

Interaktion med läkemedel

Statiner är förstahandsval vid läkemedelsbehandling av blodfettsrubbningar. Dessa preparat tolereras i allmänhet väl, men kan ge muskelbiverkningar. Den allvarligaste, men relativt sällsynta formen, är rabdomyolys. Denna muskelbiverkan kännetecknas av muskelvärk, ömhet, svaghet eller kramper förenade med en kraftig stegring av muskelenzymet kreatinkinas (CK) i plasma. Eftersom det finns en risk för rabdomylos ska alla patienter omedelbart rapportera oförklarlig muskelvärk, ömhet, svaghet eller kramper till behandlande läkare och avbryta fysisk aktivitet på hög intensitet eller muskelstärkande fysisk aktivitet. Om CK-nivån är mer än 5 gånger den övre normalgränsen ska statinterapin avbrytas. Utsättande av behandlingen bör även övervägas om muskelsymtomen är svåra och ger dagliga besvär, även om CK-nivån är mindre än 5 gånger den övre normalgränsen. Fysisk aktivitet kan återupptas när symtomen har försvunnit och eventuellt förhöjt CK-värde har stabiliserats på en låg nivå. I detta läge kan också alternativa preparat eller lägre dos statiner testas.

Bedöma och utvärdera

Förslag på instrument för att bedöma och utvärdera effekter av fysisk aktivitet vid blodfettsrubbningar.

Fysisk aktivitet

 • ­ Aktivitetsminuter
 • Rörelsemätare

Fysisk kapacitet/fysisk funktion


Konditionstest

 • Rating of Perceived Capacity scale (RPC-skalan)
 • Gångtest (6 eller 12 minuter)
 • Cykeltest (Åstrand eller Ekblom-Bak)

Styrketest

Sjukdomsspecifika mått

 • Biomarkörer
 • Lipidstatus

Livskvalitet

 • EQ-5D
 • RAND-36

Se även FYSS-kapitel Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet Pdf, 1.1 MB.

Verkningsmekanismer

Effekter av fysisk aktivitet vid blodfettrubbningar kan relateras till:

 • förbättrad insulinkänslighet
 • sänkta triglyceridnivåer, ökade HDL-nivåer och positiv påverkan på LDL-partiklar
 • förbättrad lipoproteinmetabolism, som till exempel ökad lipoproteinlipasaktivitet i endotelceller
 • minskad bukfetma.